Районен съд - Карлово обявява конкурс за назначаване на 1 свободна щатна бройка за съдебен секретар - Заповед № ЛС 105/03.05.2019 г. на Председателя на РСКрл


Обява - конкурс за работа
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Заповед № ЛС 105/03.05.2019 г. на Председателя на Районен съд - Карлово
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Етичен кодекс на съдебните служители
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Характеристика на длъжността "съдебен секретар"
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Заявление за участие
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Автобиография
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация във връзка с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация от кандидата по чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС във вр. с чл. 107а, ал. 1 от КТ
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ
Правилник за администрацията в съдилищата
Дата: 08/05/2019
Линк: ОТВОРИ