Районен съд - Карлово обявява конкурс за назначаване на 1 свободна щатна бройка за съдебен секретар


Обява - конкурс за работа
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заповед № ЛС 19/01.02.2018 г. на Председателя на Районен съд - Карлово
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Характеристика на длъжността "съдебен секретар"
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заявление за участие
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Автобиография
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 141, ал.2, т.1 ПАС
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС във вр. с чл. 107а, ал. 1 от КТ
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Правилник за администрацията в съдилищата
Дата: 06/02/2018
Линк: ОТВОРИ