Конкурси


Протокол №3 от 28.06.2019г.–обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап и крайната оценка от конкурса за назначаване на съдебен секретар


Протокол № 2/26.06.2019г.– обявяване на резултатите и крайната оценка от ІІ и ІІІ етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”


Протокол №1 от 11.06.2019 г.–обявяване на резултатите от проведения І-ви етап от конкурса за длъжност "Съдебен секретар"


Районен съд - Карлово обявява конкурс за назначаване на 1 свободна щатна бройка за съдебен секретар - Заповед № ЛС 105/03.05.2019 г. на Председателя на РСКрл

Страница 1 от 1