Конкурси


Протокол №6 от 30.03.2018г.–обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея.


Протокол №5 от 29.03.2018г.–обявяване на резултатите от трети етап и крайната оценка от втори и трети етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар”


Протокол №4 от 29.03.2018г.–обявяване на резултатите от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Протокол № 3 от 22.03.2018 г. -промяна на датата и часа за провеждане на ІV етап (събеседване) от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Протокол №1 от 12.03.2018г.–обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“


Районен съд - Карлово обявява конкурс за назначаване на 1 свободна щатна бройка за съдебен секретар

Страница 1 от 1