Правила


Образец на Декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК


Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели в Районен съд–Карлово


Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес


Вътрешни правила за извършване на звукозапис


Правила за събиране на съдебните вземания


Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на възнаграждения на особени представители и разноски на свидетели и при възстановяване на освободени суми за държавни такси, депозити и гаранции


Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на вещи лица в Районен съд Карлово


Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на РС-Карлово в Интернет страницата на съда


Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК


Вътрешни правила дейността по регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд - Карлово


Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд - Карлово

Страница 1 от 1