СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА / Публична продан – Правила

   УТВЪРДИЛ: 

                                                    АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ                                 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД

КАРЛОВО:

                                  

                                      АСИМА ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВ

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА  ДЕЙНОСТТА ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА КНИЖАТА, ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

В РАЙОНЕН СЪД ГР. КАРЛОВО

 

 

            Чл. 1. С тези правила се урежда организацията на дейността по регистриране на книжата за публична продан, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд Карлово.

            Чл. 2. Правилата за организацията и реда за провеждане на публична продан в сградата на Районен съд Карлово се прилагат за:

1. публичните продажби на държавните съдебни изпълнители при РС Карлово;

2. публичните продажби на частните съдебни изпълнители, когато местонахождението на движимите вещи или недвижимият имот, предмет на проданта е в района на РС Карлово.

            Чл. 3. (1) Книжата за проданта по чл. 28 ал.1 от ПАС и наддавателните предложения се приемат в служба “Регистратура” на Районен съд Карлово, на адрес: гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4 и се регистрират в специален регистър за публичните продажби.

            (2) Книжата се предават до края на работния ден, в който са регистрирани, в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба.

            Чл. 4. Обявяването на купувач се извършва, както следва:

            1. по изпълнителни дела на държавен съдебен изпълнител – в канцеларията на държавния съдебен изпълнител – ет. 2, ст. № 3 в сградата на РС Карлово.

            2.  по изпълнителни дела на частен съдебен изпълнител - в определеното за това помещение – Зала № 4, находяща се в сградата на РС Карлово.

            Чл. 5. (1) Книжата за насрочените продажби по реда на чл. 488 от ГПК се съхраняват в съда до приключване на проданта. Постъпилите в регистратурата на съда наддавателни предложения се съхраняват в Съдебно изпълнителна служба в отделно канцеларско дело за всяка продажба, върху което се отбелязват входящия номер, с който е регистриран протоколът за разгласа, както и номерът на изпълнителното дело и регистрационния номер на ЧСИ, съответно номерът на района на ДСИ.

            (2) Постъпилите в съда наддавателни предложения се съхраняват отделно от останалите книжа по публични продажби в специална каса, в отделна папка за всяка продажба.

            (3) Наддавателните предложения за участие в публична продан, протоколът за разгласяване на която е регистриран в районния съд по реда на чл. 487 ал. 3 от ГПК, се приемат в срока по чл. 488 ал. 1 от ГПК – до края на работното време на съответния ден.

            (4) Обявленията и протоколите за разгласа по продан провеждана чрез магазин или борса, се съхраняват в срок три месеца, а тези по явен търг с устно наддаване, се съхраняват до края на работното време за съответния ден на търга.

            Чл. 6. (1) Насрочването на публичните продажби на частните съдебни изпълнители по чл. 488 от ГПК се извършва по предварителна заявка при административния секретар на РС Карлово.

(2) Заявяването на час се извършва устно от съдебните изпълнители или техни длъжностни лица по телефона или на място в канцеларията на административния секретар. При приемане на заявката съдебният изпълнител съобщава № на изпълнителното дело, по което е насрочена проданта. При заявка, извършена по телефона, е необходимо потвърждение на място в регистратурата в 3-дневен срок от заявката, в противен случай съответната дата и час се считат свободни за провеждане на друга продан. За извършеното потвърждение длъжностното лице прави надлежно отбелязване в графика.

(3) В случаите, когато заявката се извърша от сътрудник на съдебния изпълнител, е необходимо да се представи пълномощно или копие от трудов договор.

            Чл. 7. (1) Воденето на регистъра се извършва от определено за това длъжностно лице – съдебен деловодител, което:

1. приема и регистрира книжата за проданта;

2. приема, регистрира и предава пликовете с наддавателни предложения;

3. предава книжата за проданта в Съдебно изпълнителна служба;

4. води регистъра на публичните продажби;

5. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и административния секретар.

(2) Служителят в Съдебно изпълнителна служба, изпълнява следните функции:

1. извършва справки и издава удостоверения;

2. съхранява книжата;

3. подрежда и разпределя постъпилите пликове към съответните досиета;

4. извършва нужните отбелязвания във връзка с дейността;

5. поставя и сваля обявленията за проданта от таблата за обявления;

6. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и административния секретар.

Чл. 8. (1)  Обявленията за публичните продажби се поставят на определено за това табло на видно и общодостъпно място в съда по начин, позволяващ непосредствено възприемане на информацията в обявленията и недопускащ манипулации на поставените обявления. Поставянето и свалянето на обявленията се извършва от длъжностно лице от Съдебно изпълнителна служба.

(2) На таблото за обявления се поставят:

1. обявления за насрочена продан на движими вещи продавани в магазин, борса или явен търг с устно наддаване.

2. обявления за насрочена публична продан на недвижим имот и движими вещи по реда на недвижим имот.

           (3) Свалянето на обявленията се извършва в деня, следващ деня на обявяване на купувач по съответния вид продан, а при нередовна разгласа на продажбата – в едноседмичен срок от поставяне на отбелязването за това.

(4) Отбелязвания върху поставените обявления се извършват от служителя в Съдебно изпълнителна служба, в следните случаи и по следните начини:

1. при нередовна разгласа – “НЕРЕДОВНА РАЗГЛАСА”;

2. при отмяна на проданта, както и при спиране, прекратяване или приключване на изпълнителното производство – съответно: “ОТМЕНЕНА” “СПРЯНО”, “ПРЕКРАТЕНО”, “ПРИКЛЮЧЕНО”;

3.При нестанала продан - “НЕСТАНАЛА”.

(5) За настъпване на обстоятелствата, подлежащи на отбелязване върху обявленията, съдебните изпълнители своевременно писмено уведомяват служителя в Съдебно изпълнителна служба.

Чл. 9 Справки по провежданите продажби се извършват от служителя в Съдебно изпълнителна служба при съответно спазване правилата на чл. 73 – 75 от Глава Тринадесета на  ПАС и изискванията на ЗЗЛД.

            Чл. 10 Удостоверения за липса на регистриран протокол за разгласа (чл. 473 ал. 2 от ГПК) се издават по писмено искане на съответното заинтересовано лице, или по искане на районния съдия.

            Чл. 11  (1) Входящият регистър за книжа по публични продажби и наддавателни предложения, в който се вписват по реда на постъпването им, при спазване на чл. 58б от ПАРОАВАС всички постъпващи в съда книжа по публични продажби и надвавателни предложения за участие в такива, се води в регистратурата на съда.

(2) Календар /график за провеждане на публични продажби/, се води в канцеларията на административния секретар на съда.

(3) Книга за протоколите за предаване/връщане на книжа и пликове, в която се подреждат по реда на съставянето им двустранните протоколи за предаване/връщане на книжа и наддавателни пликове се води в съдебно-изпълнителна служба.

(4) Входящият регистър и книгите се водят за календарна година и се съхраняват и архивират по общия ред на ПАС.

            Чл. 12 (1) Връщането на регистрираните книжа и пликове с наддавателни предложения се извършва в СИС от длъжностно лице лично на съдебния изпълнител или негов помощник, за което се съставя протокол по образец в два екземпляра.

            (2) Книжата по публични продажби, по които не са постъпили наддавателни предложения се връщат на деловодителя на района или на овластеното длъжностно лице на ЧСИ, по начина, посочен в ал. 1.

           

Допълнителни разпоредби

 

            §1.  (1) Книжата за проданта се приемат на хартиен носител.

(2) С оглед извършване на справки и удостоверения по чл. 473, ал.2 от ГПК, при регистриране на протокола за разгласа, съдебният изпълнител следва да представи на електронен носител опис, съдържащ пълна и точна индивидуализация на имота/вещите предмет на продажба.

§2.  (1) С оглед публикуване на обявленията за публичните продажби на Интернет страницата на съда, служителят от Съдебно изпълнителна служба уведомява своевременно системния администратор за поставеното обявление на таблото на съда и предоставя обявленията в електронен вариант за публикуване.

(2) При разпореждане от съдебен изпълнител да бъде свалено публикуваното обявление за публична продан от таблото, служителят от Съдебно изпълнителна служба уведомява незабавно системния администратор за свалянето на обявлението и от Интернет страницата на съда.

§3.  Настоящият правилник се издава на осн. чл. 80 от ЗСВ.

 

.