Детайли за новина

08/03/2019

08.03.2019 г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 085 дела през 2018 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 085 дела, от тях – 1 012  наказателни дела и 2 073 граждански дела.

През 2018 г. в съда са постъпили общо 2 755 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 907 са постъпилите наказателни дела или – 89.62% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 1848 граждански дела – 89.15 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2018 г. са свършени общо 2 679 броя дела от всички видове, или 86.83% от делата за разглеждане. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на броя свършени дела. Това се дължи на по-малко постъпилите производства от частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК през 2018 г., по които съдът се произнася в кратък срок.

От общия брой приключени дела (2 679 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 219 броя или 82.83%. От тях 610 наказателни и 1609 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 27.49%; граждански дела – 72.51%. Спрямо предходната 2017 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на наказателните, а спрямо гражданските дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела образувани през 2018 г. и на по-малкия брой граждански дела за разглеждане през същата година по частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Въпреки това, процента за 2018 г. сочи, че делата се решават в кратки срокове.

Щатната численост на Районен съд – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи граждански дела спрямо делата за разглеждане е 57.58 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 50.36 дела на съдия за месец.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 36.14 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 30.93 дела на съдия за месец.

Натовареността на съда е около средната за страната. Наблюдава се висока натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. По отношение действителна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела за цялата 2018 г. само два наказателни състава – I-ви н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Георгиева и II-ри н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Донкова-Кутрова имат пълни отработени от по 12 човекомесеца. Съдия Гюрай Мурадов, титуляр на III-ти н.с., за цялата 2018 г. сумарно е отработил само 4 човекомесеца, поради претърпяна трудова злополука през месец март 2018 г. Поради тази причина почти цялата наказателна работата е поета от съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова. Предвид характера на наказателните производства, формалността на наказателния процес, двойно увеличения брой на бързи наказателни производства спрямо 2017 г., кратките срокове за разглеждане и произнасяне по делата, през 2018 г. откритите съдебни заседания, провеждани от съдиите Анна Георгиева и Анна Донкова-Кутрова са се увеличили в пъти и преимуществено присъствие на същите в съдебна зала. На съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова са преразпределени и останалите несвършени дела на III-ти н.с., с оглед претърпяната от съдия Мурадов трудова злополука и дългото му отсъствие.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – Председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2018 година по време на Общо събрание на съдиите.

Специален гост на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бе Антония Роглева –  И.Ф. Председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя поздрави за отличните резултати съдиите и пожела за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.