Актуална информация

08/03/2019

08.03.2019 г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 085 дела през 2018 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 085 дела, от тях – 1 012  наказателни дела и 2 073 граждански дела.

През 2018 г. в съда са постъпили общо 2 755 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 907 са постъпилите наказателни дела или – 89.62% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 1848 граждански дела – 89.15 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2018 г. са свършени общо 2 679 броя дела от всички видове, или 86.83% от делата за разглеждане. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на броя свършени дела. Това се дължи на по-малко постъпилите производства от частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК през 2018 г., по които съдът се произнася в кратък срок.

От общия брой приключени дела (2 679 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 219 броя или 82.83%. От тях 610 наказателни и 1609 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 27.49%; граждански дела – 72.51%. Спрямо предходната 2017 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на наказателните, а спрямо гражданските дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела образувани през 2018 г. и на по-малкия брой граждански дела за разглеждане през същата година по частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Въпреки това, процента за 2018 г. сочи, че делата се решават в кратки срокове.

Щатната численост на Районен съд – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи граждански дела спрямо делата за разглеждане е 57.58 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 50.36 дела на съдия за месец.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 36.14 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 30.93 дела на съдия за месец.

Натовареността на съда е около средната за страната. Наблюдава се висока натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. По отношение действителна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела за цялата 2018 г. само два наказателни състава – I-ви н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Георгиева и II-ри н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Донкова-Кутрова имат пълни отработени от по 12 човекомесеца. Съдия Гюрай Мурадов, титуляр на III-ти н.с., за цялата 2018 г. сумарно е отработил само 4 човекомесеца, поради претърпяна трудова злополука през месец март 2018 г. Поради тази причина почти цялата наказателна работата е поета от съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова. Предвид характера на наказателните производства, формалността на наказателния процес, двойно увеличения брой на бързи наказателни производства спрямо 2017 г., кратките срокове за разглеждане и произнасяне по делата, през 2018 г. откритите съдебни заседания, провеждани от съдиите Анна Георгиева и Анна Донкова-Кутрова са се увеличили в пъти и преимуществено присъствие на същите в съдебна зала. На съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова са преразпределени и останалите несвършени дела на III-ти н.с., с оглед претърпяната от съдия Мурадов трудова злополука и дългото му отсъствие.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – Председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2018 година по време на Общо събрание на съдиите.

Специален гост на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бе Антония Роглева –  И.Ф. Председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя поздрави за отличните резултати съдиите и пожела за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

Повече

28/02/2019

Новите съдебни заседатели в Районен съд – Карлово положиха клетва

На тържествена церемония на 27.02.2019 г. в Съдебната палата 19 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Районен съд – Карлово. За голяма част от тях това е първи мандат, който ще продължи до 2023 г.

„Вие сте избрани като съдебни заседатели, което е една отговорна длъжност, към която следва да подходите с необходимото уважение и сериозност в съдебното производство. Съдебният заседател е представител на гражданите. Както посочих, правата му са еднакви с тези на съдията, като съдията и съдебните заседатели имат равен глас. Ето защо Вашата работа е отговорна толкова, колкото и на  съдията.“ каза в обръщението си към новите съдебни заседатели Административния ръководител и Председател на РСКрл съдия Асима Вангелова-Петрова.

Денят продължи с обучение, в което съдия Гюрай Мурадов разясни статута, правата и задълженията на съдебния заседател.

Повече

08/02/2019

 

Бюджет на Районен съд - Карлово за 2019 г. Повече информация може да видите в раздел "Достъп до информация".

Повече

21/09/2018

Образец на Декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК може да изтеглите от тук.

Повече

15/06/2018

15.06.2018 г. – Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 18.06.2018 г. (понеделник), деловодството на изпълнителна служба, държавните съдебни изпълнители, както и съдебните зали, в които се провеждат съдебните заседания по делата са с нов административен адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2. Входът за сградата, ползвана от съда се намира от северната страна, откъм улица „Гладстон“.

Повече

01/01/2016

Повече

01/01/2016

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ", "СЪДЕБНИ АКТОВЕ"

Повече

15/12/2015

Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

Повече

25/11/2015

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод.

Повече

20/02/2013

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес:
https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.

Повече

01/11/2012

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com

Повече

15/04/2010

ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС за публикуваните съдебните актове на съдилищата

Повече
Страница 1 of 1