Актуална информация

19/04/2019

Днес, 19.04.2019 г., в Съдебната палата в град Карлово се проведе Ден на отворените врати организиран от Районен съд – Карлово. Гости на магистратите и служителите бяха ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово. Съдия Дарина Попова разказа за работата на съда и магистратите. Интерес предизвика темата под наслов „Наркотикът – въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от ХIА клас при СУ „Васил Левски“ гр. Карлово участваха в импровизиран съдебен процес по наказателно дело. Разигра се съдебно производство, специално разглеждащо, какви са последствията от държането и употребата на наркотици и как законът наказва това, тъй като продължава тенденцията на общо увеличение на броя на учениците, употребили незаконни наркотични вещества.

 

 

 

 

 

 

 

Гости на събитието бяха експерти от РУ на МВР Карлово, които направиха демонстрация за вземане на проби и изследването им във връзка с установяване употребата на алкохол и наркотични вещества. Учениците задаваха въпроси и бяха запознати с негативният ефект на наркотичните вещества върху физическото и психичното здраве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяха връчени наградите на учениците, участващи в импровизирания съдебен процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководството на Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово – г-жа Марияна Манчева и всички участващи в Деня на отворените врати в съда.

19 април 2019 г.

Повече

15/04/2019

15.04.2019 г. - Районен съд – Карлово организира „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 19.04.2019 г. (петък) от 12.00 часа, по инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Информация за календара на организираните събития можете да видите в секцията "Пресофис".

Повече

08/04/2019

08.04.2019 г. - Висшият съдебен съвет организира национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет иэ одобри регламент за провеждането му.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Подробности за регламента може да видите тук.

Повече

29/03/2019

Открит урок на тема „ПОД ПОКРИВА НА ТЕМИДА“ в Съдебната палата на Районен съд - Карлово

Днес, 29.03.2019 г., в Съдебната палата на Районен съд – Карлово се проведе открит урок на тема „ПОД ПОКРИВА НА ТЕМИДА“ съвместно с ученици от СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово, във връзка с реализиране на образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В ролята на техен учител влезе съдията Дарина Попова, която разказа за работата на магистратите и какви дела се разглеждат в районния съд. Описа случай от практиката на Карловския съд за грабеж на мобилен телефон от ученик в парка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жа Денева, преподавател от СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово,  приветства присъстващите и засегна една от нашумелите напоследък в медиите и изключително значима за обществото тема за  агресията в училище и това, как да доказваме правотата си, без да използваме сила. Превенцията на агресията сред учениците е ключов фактор с оглед гарантиране на адекватна учебна среда и възприемането на училището като защитено място, свободна от психологическо и/или физическо насилие.

Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи и как се извършва процесуално следствено действие - разпознаване.

Служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и помощните средства и оръжия, които се използват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под формата на ролева игра ученици от IXБ и XБ клас участваха в съдебен процес по казуса, описан от съдия Попова. Те облякоха тоги, задаваха въпроси на „подсъдимия“, а накрая произнесоха „присъда“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците Венцислава Писачева, Анелия Бангеева и Станислав Станчев прочетоха своите есета на тема „Възможно ли е да сме справедливи“ и „Как справедливостта се свързва със съдебния процес“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово – г-жа Марияна Маринова и всички участващи в проведения открит урок в съда.

29 март 2019 г.

Повече

08/03/2019

08.03.2019 г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 085 дела през 2018 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 085 дела, от тях – 1 012  наказателни дела и 2 073 граждански дела.

През 2018 г. в съда са постъпили общо 2 755 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 907 са постъпилите наказателни дела или – 89.62% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 1848 граждански дела – 89.15 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2018 г. са свършени общо 2 679 броя дела от всички видове, или 86.83% от делата за разглеждане. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на броя свършени дела. Това се дължи на по-малко постъпилите производства от частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК през 2018 г., по които съдът се произнася в кратък срок.

От общия брой приключени дела (2 679 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 219 броя или 82.83%. От тях 610 наказателни и 1609 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 27.49%; граждански дела – 72.51%. Спрямо предходната 2017 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на наказателните, а спрямо гражданските дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела образувани през 2018 г. и на по-малкия брой граждански дела за разглеждане през същата година по частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Въпреки това, процента за 2018 г. сочи, че делата се решават в кратки срокове.

Щатната численост на Районен съд – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи граждански дела спрямо делата за разглеждане е 57.58 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 50.36 дела на съдия за месец.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 36.14 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 30.93 дела на съдия за месец.

Натовареността на съда е около средната за страната. Наблюдава се висока натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. По отношение действителна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела за цялата 2018 г. само два наказателни състава – I-ви н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Георгиева и II-ри н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Донкова-Кутрова имат пълни отработени от по 12 човекомесеца. Съдия Гюрай Мурадов, титуляр на III-ти н.с., за цялата 2018 г. сумарно е отработил само 4 човекомесеца, поради претърпяна трудова злополука през месец март 2018 г. Поради тази причина почти цялата наказателна работата е поета от съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова. Предвид характера на наказателните производства, формалността на наказателния процес, двойно увеличения брой на бързи наказателни производства спрямо 2017 г., кратките срокове за разглеждане и произнасяне по делата, през 2018 г. откритите съдебни заседания, провеждани от съдиите Анна Георгиева и Анна Донкова-Кутрова са се увеличили в пъти и преимуществено присъствие на същите в съдебна зала. На съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова са преразпределени и останалите несвършени дела на III-ти н.с., с оглед претърпяната от съдия Мурадов трудова злополука и дългото му отсъствие.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – Председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2018 година по време на Общо събрание на съдиите.

Специален гост на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бе Антония Роглева –  И.Ф. Председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя поздрави за отличните резултати съдиите и пожела за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

Повече

28/02/2019

Новите съдебни заседатели в Районен съд – Карлово положиха клетва

На тържествена церемония на 27.02.2019 г. в Съдебната палата 19 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Районен съд – Карлово. За голяма част от тях това е първи мандат, който ще продължи до 2023 г.

„Вие сте избрани като съдебни заседатели, което е една отговорна длъжност, към която следва да подходите с необходимото уважение и сериозност в съдебното производство. Съдебният заседател е представител на гражданите. Както посочих, правата му са еднакви с тези на съдията, като съдията и съдебните заседатели имат равен глас. Ето защо Вашата работа е отговорна толкова, колкото и на  съдията.“ каза в обръщението си към новите съдебни заседатели Административния ръководител и Председател на РСКрл съдия Асима Вангелова-Петрова.

Денят продължи с обучение, в което съдия Гюрай Мурадов разясни статута, правата и задълженията на съдебния заседател.

Повече

08/02/2019

 

Бюджет на Районен съд - Карлово за 2019 г. Повече информация може да видите в раздел "Достъп до информация".

Повече

21/09/2018

Образец на Декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК може да изтеглите от тук.

Повече

15/06/2018

15.06.2018 г. – Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 18.06.2018 г. (понеделник), деловодството на изпълнителна служба, държавните съдебни изпълнители, както и съдебните зали, в които се провеждат съдебните заседания по делата са с нов административен адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2. Входът за сградата, ползвана от съда се намира от северната страна, откъм улица „Гладстон“.

Повече

01/01/2016

Повече

01/01/2016

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ", "СЪДЕБНИ АКТОВЕ"

Повече

15/12/2015

Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

Повече

25/11/2015

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод.

Повече

20/02/2013

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес:
https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.

Повече

01/11/2012

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com

Повече

15/04/2010

ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС за публикуваните съдебните актове на съдилищата

Повече
Страница 1 of 1