Актуална информация

12/12/2017

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 3 от 12.12.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

08/12/2017

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 2 от 08.12.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

28/11/2017

На вниманието на кандитатите в конкурса за длъжността „Съдебен архивар“ - Протокол № 1 от 27.11.2017 г. от заседание на комисията по чл. 39, ал. 1 ПАС, назначена със Заповед № ЛС 258/19.10.2017 г., относно обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен архивар“, оценка от класирането по документи, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

23/10/2017

23.10.2017 г. - На основание Заповед № 256/18.10.2017 г. Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен архивар ”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече

07/09/2017

07.09.2017 г. - Заповед № РД 134/22.08.2017 г. и Заповед № РД 135/22.08.2017 г. на председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране на списъка за вещи лица и съдебни преводачи. Краен срок 29.09.2017 г.

Повече

01/01/2016

Повече

01/01/2016

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ", "СЪДЕБНИ АКТОВЕ"

Повече

01/01/2016

Повече

15/12/2015

Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

Повече

25/11/2015

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод.

Повече

01/01/2015

Повече

20/02/2013

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес:
https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.

Повече

01/11/2012

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com

Повече

15/04/2010

ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС за публикуваните съдебните актове на съдилищата

Повече
Страница 1 of 1