Актуална информация

30/03/2018

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол 6 от 30.03.2018 г., ведно с приложение № 4, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., обявяване на крайните оценки на кандидатите от ІV етап на конкурс за назначаване на съдебен секретар, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

29/03/2018

На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 4 от 29.03.2018 г. и Протокол № 5 от 29.03.2018 г., ведно с приложение № 2, от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения втори и трети етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

26/03/2018

26.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 3 от 22.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно в промяна на датата и часа за провеждане на четвърти етап от конкурса (събеседване), може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

13/03/2018

13.03.2018 г. - На вниманието на кандидатите в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ - Протокол № 1 от 12.03.2018 г. от заседание на комисията по чл. 139, ал. 1 от ПАС, назначена със Заповед № ЛС 42/12.03.2018 г., относно обявяване на резултатите от проведения първи етап от конкурса за длъжността „Съдебен секретар“, оценка от класирането по документи, може да видите в секцията "Конкурси" на сайта на съда.

Повече

16/02/2018

16.02.2018 Г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 140 дела през 2017 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 140 дела, от тях – 899 наказателни дела и 2 241 граждански дела.

През 2017 г. в съда са постъпили общо 2 804 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 797 са постъпилите наказателни дела или – 88.65% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 2007 граждански дела – 89.60 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2017 г. са свършени общо 2 810 броя дела от всички видове, или 89.50% от делата за разглеждане. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя свършени дела спрямо предходните три отчетни периода.

От общия брой приключени дела (2 810 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 390 броя или 85.05%. От тях 579 наказателни и 1811 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 24.23%; граждански дела – 75.77%. Спрямо предходната 2016 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на гражданските, а спрямо наказателните дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК образувани през 2017 г. и на по-малкия брой наказателни дела за разглеждане през същата година.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2017 година по време на общо събрание на съдиите.

Щатната численост на РС – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Специални гости на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бяха Станислав Георгиев – заместник председател на Апелативен съд – Пловдив и Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив. Те поздравиха за отличните резултати съдиите и пожелаха за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече

12/02/2018

12.02.2018г. - Районен съд–Карлово обявява конкурс за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“. Повече за конкурса можете да прочетете тук.

Повече

06/02/2018

06.02.2018 г. - На основание Заповед № ЛС 19/01.02.2018 г. на Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече

02/02/2018

Бюджет на Районен съд - Карлово за 2018 г. Повече информация може да видите в раздел "Достъп до информация".

Повече

07/09/2017

07.09.2017 г. - Заповед № РД 134/22.08.2017 г. и Заповед № РД 135/22.08.2017 г. на председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране на списъка за вещи лица и съдебни преводачи. Краен срок 29.09.2017 г.

Повече

01/01/2016

Повече

01/01/2016

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ", "СЪДЕБНИ АКТОВЕ"

Повече

01/01/2016

Повече

15/12/2015

Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

Повече

25/11/2015

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод.

Повече

01/01/2015

Повече

20/02/2013

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес:
https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.

Повече

01/11/2012

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com

Повече

15/04/2010

ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС за публикуваните съдебните актове на съдилищата

Повече
Страница 1 of 1